Általános szerződési feltételek

I. Bevezető és általános rendelkezések:

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az OnlineVendégház.hu - Abel Gyorgy Autonomo (székhelye: Spanyolország, 46001 Valencia, Calle Derechos 12. a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a https://onlinevendeghaz.hu/ online marketing és design ügynökség weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, úgy is, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit .

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató elkészíti a Megrendelő weboldalát, social média szolgáltatást nyújt a Megrendelőnek és online segítségnyújtást, weboldal karbantartást szolgáltat a Megredenlő részére. A Szolgáltató saját maga hozza létre a Megrendelő által online megrendelt és bankkártyás fizetéssel kifizetett weboldalt a Megrendelő igényei szerint. 

II. Értelmező rendelkezések

Felhasználó:

A Weboldal látogatója, illetve a jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában mindenki, aki a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi.

Megrendelő:

Az a jogképes természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely megrendeli a Szolgáltató szolgáltatását.

Szolgáltató:

OnlineVendégház.hu - Abel Gyorgy Autonomo
Székhelye: Spanyolország, 46001 Valencia, Calle Derechos 12.
Európai Uniós adószáma: 
ESY9665574E

Weboldal: 

A Szolgáltató által üzemeltetett https://onlinevendeghaz.hu/ internetes oldal.

 III. A Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a szálláshelye weboldalának elkészítését, valamint igény esetén social media szolgáltatást az ÁSZF szerint és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. A Megrendelő a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót a online marketing szolgáltatások elvégzésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az https://onlinevendeghaz.hu/ internetes weboldalon megrendelt és kifizetett marketing szolgáltatásokat és grafikai, weboldal készítési munkákat a Megrendelő számára elvégzi.

4.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elkészült és Megrendelő számára átadott weboldalra a Megrendelő által feltöltött információk, fotók, hirdetési anyagok tartalmáért, és a foglalásokkal kapcsolatos esetleges félreértésekért, vitákért.

4.3 A Szolgáltató a székhelyén ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ügyfélszolgálattal kapcsolatos  kérdésekkel, a Weboldallal, a Weboldal Szolgáltatásaival, illetve amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóknak kérdése, észrevétele van, úgy az info@onlinevendeghaz.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

4.4 A Szolgáltató a díjszabása módosításának a jogát fenntartja. A Megrendelőt a változásokról a módosuló árak hatálybalépésének napját megelőző legalább 1 nappal korábban elektronikus úton értesíti a Szolgáltató. A Megrendelő a módosított díjszabást nem köteles elfogadni.

V. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1 A Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltak, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult arra, hogy a Szolgáltató marketing szolgáltatását igénybe vegye.

5.2 A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben foglaltak szerint az online marketing szolgáltatás ellenértéket megfizetni.

5.3 A Weboldal gyártási szolgáltatás egy egyszeri díjas szolgáltatás, a havi szolgáltatások pedig havonta megújuló szolgáltatások, melyek díját a fordulónapig köteles megfizetni a Megrendelő.

5.4 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén, a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett – követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, továbbá az igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Megrendelőre terhelni. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Megrendelő nyilvántartásaiba betekintsen, vagy azokról hitelt érdemlő információkat kérjen abban az esetben, ha a Megrendelő nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget a fizetési kötelezettségének, illetve kétség merül fel mindezek teljesítése kapcsán.

5.5 A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok és információk a valóságnak megfelelőek – a jogszabályi keretek között és harmadik személyek jogainak sérelme, vagy veszélyeztetése nélkül. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező.

5.6 A Megrendelő köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Megrendelő ebben körben kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a Weboldal Felhasználási Feltételi és az Adatkezelési Tájékoztató tekintetében. Az itt hivatkozott dokumentumok elérhetőek Weboldal láblécein keresztül. A Megrendelő a jelen ÁSZF-el összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Weboldalakon elérhető szolgáltatásait az itt hivatkozott dokumentumokkal összhangban szolgáltatja.

5.7 A Megrendelő számára elkészített weboldalon a Megrendelő a szálláshelyének megjelenítéshez, a szálláshelyre vonatkozó információk aktualizálásához a Megrendelő aktív és tevőleges cselekménye, illetve közreműködése szükséges.

5.8  A szolgáltatások díja a megrendelt szolgáltatások száma szerint fizetendő, tehát egy havidíjas social media szolgáltatás fizetése esetén, egy szolgáltatás igényelhető.

5.9 A Megrendelő vállalja, hogy mindenkor megfelelő és körültekintő figyelmet fordít a Szolgáltató weboldala és Weboldalain megjelenő, továbbá a Szolgáltató e-mail útján küldött tájékoztatásaira, figyelemfelhívásaira, különös azon tájékoztatásokra és információkra, amelyek a felek jogaira és kötelezettségeire kihatnak.

VI. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:

6.1. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

6.2 A fent hivatkozott keretek között a Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja Fel a másik üzleti titkát, azt harmadik személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni védelmére.

6.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató keretei között a Felhasználóval a Megrendelő ajánlatának népszerűsítése, hirdetése körében folytat.

6.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő számára készített és a Megrendelő által használt weboldalra feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

6.5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Megrendelő a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A szerződés létrehozása és végrehajtása során a Szolgáltató a Megrendelő következő adatait kezeli: szálláshely neve, típusa, kategóriája, címe, szolgáltatásai, email cím, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím adószám, bankszámlaszám, postázási cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége, telefonszáma. A Megrendelő által elküldött nyilvános adatok, számlázási információk; cég esetén: cégjegyzékszám; magánszemély esetén: születési név, lakcím; egyéni vállalkozó esetén: születési név. A Megrendelő meghatározott adatokat az info@onlinevendeghaz.hu email címen módosíthat, illetve minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét is itt kezdeményezheti. A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldalak Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak megfelelően irányadóak.

VII. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése, jótállás:

7.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem tartozik eredmény felelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a szálláshely rossz megjelenítéséért, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy egyáltalán nem küldi el, illetve adja meg a szálláshelyével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy azok az ÁSZF szabályaiba ütköznek.

7.2. A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. 

7.3 .  A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha a Megrendelő az elkészült weboldalát nem veszi használatba.

7.4.   Az előre befizetett havi social media szolgáltatási díj utólagosan vissza nem vonható, nem szüneteltethető, ebből kifolyólag pénzt nem köteles visszafizetni a Szolgáltató a Megrendelő számára.

7.6.  Szavatosság:

(i) A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett vállalkozás, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

(ii) A Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

(iii) A Megrendelő szavatol azért hogy az általa közölt adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Megrendelő szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség.

A Megrendelő a szavatosság vállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárét közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelesség szegésével és/vagy szavatosság vállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

Tekintve, hogy a megrendelt honlapkésztés a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készülnek, a megrendelése esetén a megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát.

A weboldal készítés szolgáltatás teljesítését követően a megrendelőnek 15 napos tesztidőszakot biztosít a Szolgáltató amely időszak alatt megrendelőnek lehetősége van feltárni az esetleges hibákat amelyek javítására garanciát vállal az üzemeltető 15 munkanapos határidővel. A 15 napos tesztidőszakot követően feltárt hibák javítását és egyéb módosítási igények elvégzését üzemeltető már csak külön megállapodás és külön díjazás ellenében végzi el.

7.7 A Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

VIII. Vegyes rendelkezések:

8.1 A Partner számára elkészített weboldal szolgáltatásai marketing tevékenységnek minősülnek.

8.2 A Szolgáltató megtagadhatja szolgáltatásainak teljesítését, ha a Megrendelő jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését.

(i) jogszabályba ütközik; – nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes

(ii) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználói döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek;

(iii) azzal szemben hatóság kifogást emelt;

(iv) jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti.

(v) fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Megrendelőt az okozott károk megtérítésére.

8.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel és harmadik személyekkel szemben nem felel az elkészült weboldalnak a Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Megrendelővel kötött Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A jelen rendelkezés irányadó a weboldal üzemeltetés szolgáltatásra is.

8.4 A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy az átadott és Megrendelő által jogszabályba ütköző módon használt weboldalakat a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.

8.5 A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

8.6 A Szolgáltató egyoldalú joga, hogy a Megrendelővel azonos tevékenységet folytató, illetve a Megrendelő szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Megrendelőn kívüli más személyekkel (megrendelőkkel).

8.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásának bármely elemét és/vagy a weboldal üzemeltetés útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, javítása nem minősül az ÁSZF módosításának.

8.8 A marketing szolgáltatások során átadott technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az átadott tapasztalatok és bemutatott módszerek megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

IX. Szolgáltatás megszüntetése, felmondása

9.1 Amennyiben a Megrendelő nem szeretne a jövőben a Szolgáltató ügyfele lenni, az együttműködés lemondását e-mailben az info@onlinevendeghaz.hu címre kell jeleznie. A Megrendelőt hűségidő nem köti a Szolgáltatóhoz.

X. Szerzői jogok

A Szolgáltató internetes szolgáltastás értékesítő rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az OnlineVendégház.hu - Abel Gyorgy Autonomo (székhelye: Spanyolország, 46001 Valencia, Calle Derechos 12.) kizárólagos szellemi tulajdonát képezik.

A   Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem másolhatók, nem a használhatók fel , vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgárjogi és büntetőjogi eljárásokat von maga után.

XI. Záró rendelkezések

11.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

11.3. A jelen ÁSZF visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF-nek a megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a https://onlinevendeghaz.hu/ weboldalon közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférést mindenkor biztosított. A módosítást követően a szolgáltatás további igénybevétele módosított ÁSZF elfogadásának minősül.